thumbs
นางสาวจิตต์พิสุทธิ์ วิสุทธิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
thumbs
นางสาวสุดคนึง แก้วชัย
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
thumbs
นายวิชัย เอ็นสันเทียะ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
thumbs
นายกฤษดิษฐ ดิษฐสุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
thumbs
นายสุภัค น้อยสองชั้น
พนักงานขับรถ
thumbs
นางขจร ศิริโสภา
แม่บ้าน

Share on Line
Share on Pinterest