thumbs
นายประวิตร ริมสกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
thumbs
นางสาววรัญญา ทองเรือง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ
thumbs
นางสาววรรณภา ธรรมจิตร์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวอังศุนา เสริมไธสง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ
thumbs
นาง ประภัสสร รอดสั้น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนฯ
thumbs
นางสาวจิตต์พิสุทธิ์ วิสุทธิ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest