กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ภายใต้วาระจังหวัดนครนายกที่ 1 เรื่อง ปกป้องและเทิดทูน “สถาบันหลัก” (ชาติ ศาสนา (ทุกศาสนา) และพระมหากษัตริย์)

กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ภายใต้วาระจังหวัดนครนายกที่ 1 เรื่อง ปกป้องและเทิดทูน “สถาบันหลัก” (ชาติ ศาสนา (ทุกศาสนา) และพระมหากษัตริย์)

      ด้วยจังหวัดนครนายก กำหนดให้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ภายใต้วาระจังหวัดนครนายกที่ 1 เรื่อง ปกป้องและเทิดทูน “สถาบันหลัก” (ชาติ ศาสนา (ทุกศาสนา) และพระมหากษัตริย์) 
       ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังเก่า) ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก สำนักงานสัสดีจังหวัดนครนายก และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จำนวน 70.คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวาระจังหวัดนครนายก เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในพื้นที่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

Share on Line
Share on Pinterest