โครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำตามโครงการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคลองท่าแดง

โครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำตามโครงการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคลองท่าแดง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30น.
     นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก และนางสาวจิตต์พิสุทธิ์ วิสุทธิ หน.ฝ.บห.
เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำตามโครงการพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคลองท่าแดง
หมู่ที่ 1-6 กิจกรรมประกอบด้วย การกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในลำคลอง เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้
และปรับแต่งภูมิทัศน์ ณ บริเวณคลองท่าแดง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Share on Line
Share on Pinterest