แจ้งมติ ก.อบต.จว.นย.ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564

Share on Line
Share on Pinterest