ตรวจประเมินฯ ตลาดในเขตอำเภอเมืองนครนายก ครั้งที่ 1

ตรวจประเมินฯ ตลาดในเขตอำเภอเมืองนครนายก ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
       นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลและประเมินตลาด
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครนายก (คณะที่ 1)
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองนครนายก (ศปก.อ.)
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลตำบล (ศปก.ทต.)
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนตำบล (ศปก.ต.)
ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจประเมินความปลอดภัยสถานประกอบการ ตลาด (COVID FREE SETTING)
ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก ครั้งที่ 1 ดังนี้
   เวลา 08.30น. - ตรวจประเมินฯ ตลาดนัดเกษตรหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก
   เวลา 17.00น. - ตรวจประเมินฯ ตลาดนัดแยกช้าง
   เวลา 18.00น. - ตรวจประเมินฯ ตลาดนัดสี่แยก จปร.
   เวลา 18.15น. - ตรวจประเมินฯ ตลาดนัดตรงข้ามมินิบิ๊กซี
   เวลา 19.00น. - ตรวจประเมินฯ ตลาดนัดแยกวัดอุดม (นครนายก)
   เวลา 19.20น. - ตรวจประเมินฯ ตลาดนัดจามจุรี
      ทั้งนี้ คณะกรรมการฯได้รวบรวมข้อมูลในการลงพื้นที่นำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามมาตรการ
เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงาน
3 S Model Covid Free Policy
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Share on Line
Share on Pinterest