แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อเกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Share on Line
Share on Pinterest